Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy mieści się przy ul. Bocianiej 4a. Usytuowane jest w miejscu zacisznym oddalonym od zgiełku ulicznego i spalin samochodowych, z bliskim dostępem do morza.

Przedszkole czynne jest od godz. 630 do godz. 1630.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. W placówce znajduje się 8 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 190 dzieci. Przedszkole oferuje bezpłatny pobyt w godzinach podstawy programowej, tj. od 6.30 do 12.30, Dla dzieci 6 - letnich i rodziców posiadających Kołobrzeską Kartę Mieszkańca korzystają z pobytu w przedszkolu bezpłatnie, pozostali uiszczają opłatę 1 zł. za rozpoczętą godzinę po 12.30 Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 8,50 zł. za 3 posiłki, które przygotowywane są przez pracowników kuchni. W celu profilaktyki zdrowia przedszkole zatrudnia dietetyka oraz psychologa, logopedę i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.
W przedszkolu realizuje się zięcia z języka angielskiego i rytmiki przez wykwalifikowanych nauczycieli.

W przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach matematycznych, z mowy ojczystej, przyrody, gimnastyki, plastyki, muzyki.

Bieżące informacje o przedszkolu zawarte są na stronie www.pm8kg.pl oraz cyklicznie wydawanej gazetce "Mali Ekolodzy".


Nasze przedszkole jest przedszkolem daltońskim, co oznacza, że działamy w zakresie trzech filarów: samodzielności, odpowiedzialności współpracy. W czerwcu 2018r. przedszkole otrzymało certyfikat Placówki Daltońskiej nadany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. W miesiącu listopadzie 2018r. po międzynarodowej wizycie gości z placówek daltońskich z Holandii i Chin przedszkole nominowane zostało do miana placówki International Dalton. Ideą tej koncepcji jest nauka dzieci przez samodzielność, odpowiedzialność i wzajemną współpracę. Ważnym elementem jest także własna refleksja nad zdobywanymi wiadomościami i umiejętnościami. Dzieci pracują wg indukcji, samodzielnie komponują posiłki, pracują w parach i zespołach, wzajemnie sobie pomagają.


Przedszkole posiada także następujące certyfikaty:

 • certyfikat Placówki Daltońskiej
 • certyfikat Zachodniopomorskiej Placówki Jakości
 • tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - nadany przez MEN
 • tytuł Przedszkole w Ruchu - nadany przez MEN

Przedszkole oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • religię
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę korekcyjną.

W przedszkolu realizuje się zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia z rytmiki.


W przedszkolu działają koła zainteresowani:

 • koło matematyczne
 • zespół taneczny Roztańczona Ósemeczka
 • koło ekologiczne
 • koło plastyczne

Nasze działania skierowane są w dużej mierze na realizację zadań ekologicznych poprzez:

 • współpracę ze środowiskiem ekologicznym,
 • samodzielne prowadzenie klombów warzywnych i małego sadu przedszkolnego
 • realizację autorskiego programu „ Mali ekolodzy”
 • udział w konkursach,
 • opiekę nad klombami,
 • udział w akcjach ekologicznych

Prowadzimy hodowlę roślin, które później wykorzystujemy do przygotowania posiłków – maliny , jabłka, pietruszkę, szczypior, miętę. W przedszkolu prowadzony jest ogródek ziołowy i warzywny, jak również sad owocowy założony przez absolwentów przedszkola.

Posiadamy wyposażenie dydaktyczne potrzebne do wykonywania eksperymentów i doświadczeń.


W przedszkolu realizuje się obowiązujące treści programowe poprzez:

 • zabawę
 • wykorzystanie metod aktywnych
 • metody dostosowane do indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka i Do metod tych należą, m. innymi:
 • elementy metody W. Sherborne – ruch rozwijający
 • opowieść ruchowa R. Labana
 • pedagogika zabawy KLANZA
 • relaksacja
 • techniki parateatralne,
 • bajko terapia, masażyki terapeutyczne.

W swojej pracy wykorzystujmy także nowoczesne technologie informatyczne: tablicę interaktywną i magiczny dywan. Posiadamy duży plac zabaw wyposażony w sprzęt ogrodowy: zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice i ścianki wspinaczkowe, piramidę linową. Jest to miejsce zabawy i aktywnego wypoczynku dzieci.