Przedszkole czynne jest w godzinach: 630 - 1630

Godziny realizacji podstawy programowej: 630 - 1230


Rozkład dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach: 630 - 1630

Godziny realizacji podstawy programowej: 630 - 1230


Rozkład dnia

06:30 - 08:15

  • Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i samoobsługowe

08:00 - 09:00

  • Śniadanie

09:00 - 10:00

  • Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów

10:00 - 10:30

  • Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery

10:30 - 11:30

  • II śniadanie

11:30 - 11:45

  • Czynności higieniczno-sanitarne

11:45 - 13:45

  • Odpoczynek dzieci młodszych. Dzieci starsze : zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery

Zadania realizowane po Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

  • 12.30 - 16.30
    Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień - zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań z nauczycielami prowadzącymi. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności. Spacery, wycieczki. Aktywność własna dzieci. Swobodna zabawa dzieci. Odbieranie dzieci.