Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała dotację na 2023 r. w łącznej wysokości 63.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Koszt całkowity programu to 78.750 zł (20% stanowi wkład własny).

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Instytucja rodziny jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielanie szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Nalezy tu pamiętac o każdej formie pomocy.

Przyjaciele Zippiego - program w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

"Przyjaciele Zippiego" to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Świadomy Przedszkolak

Realizacja projektu "Świadomy przedszkolak" dofinansowanego ze środków budżetu Gminy i Miasto Kołobrzeg na rok 2020 rozdz. 85 154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z materiałami, które zostały przygotowane w ramach projektu - ze względu na ich objętość zostały spakowane.

 Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy Spraw Społecznych

Punkt funkcjonuje w Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 A (parter). Numer telefonu 94 71 36 145. Osoby zainteresowane mogą umawiać się telefonicznie na spotkania w Punkcie dzwoniąc w godzinach pracy Punktu.

Równy Start

Miło na poinformować, iż nasze przedszkole przystąpiło do projektu "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4-letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg". Projekt ten realizowany jest w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Przedszkola dla Wszystkich

Od lipca 2020r. Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".