Równy Start

Miło na poinformować, iż nasze przedszkole przystąpiło do projektu "RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4-letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg". Projekt ten realizowany jest w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Termin: od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30. Opiekę dzieci w każdej grupie powierzono dwóm nauczycielom i dwóm pomocom nauczyciela.

W przedszkolu dzieci rozwijają sferę ruchową, poznawczą, intelektualną i społeczno – emocjonalną. W ramach pracy dydaktycznej dzieci realizują zajęcia z mowy ojczystej, przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz rozwijających sprawność i aktywność ruchową. Czas pobytu umila im zabawa samorzutna, zabawa kierowana przez nauczyciela, spożywanie posiłków, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, a także czynności higieniczno - sanitarne, samoobsługowe i relaksacyjne. W ramach zajęć dzieci uczestniczą w zadaniach związanych z realizacją podstawy programowej, w tym w zajęciach z języka angielskiego oraz dodatkowo w zajęciach z rytmiki. Dzieci są objęte także pomocą psychologiczno - pedagogiczną i gimnastyką korekcyjną.

Dzieci z każdej grupy, korzystają z sali edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb najmłodszych przedszkolaków, sali rytmicznej, jadalni oraz ogrodu przedszkolnego. Sale doposażone są w zabawki i meble dostosowane do potrzeb rozwojowych i  zainteresowań dzieci. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4-letnich oraz z dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane w projekcie

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4-lata w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej,
doskonalenie umiejętności, kompetencji , kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.